สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2561 10 January 2019
แบบประเมินการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 07 December 2018
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 29 November 2018
หนังสือ มท 0313.4/ว1819 ลว 1 ส.ค.44 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 20 November 2018
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 29 October 2018
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562 29 October 2018
คำสั่งที่620/2561หลักสูตรกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 9-11พ.ย.61ณโรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. 22 October 2018
มาตรฐานตำแหน่ง 22 October 2018
คำสั่งที่602/2561โครงการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ 1-3พ.ย.61ณโรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 11 October 2018
คำสั่งที่612/2561ฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.61 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี 11 October 2018