สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 29 October 2018
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562 29 October 2018
คำสั่งที่620/2561หลักสูตรกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 9-11พ.ย.61ณโรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. 22 October 2018
มาตรฐานตำแหน่ง 22 October 2018
คำสั่งที่602/2561โครงการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ 1-3พ.ย.61ณโรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 11 October 2018
คำสั่งที่612/2561ฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.61 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี 11 October 2018
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 08 October 2018