สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 June 2019
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก 02 May 2019
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 May 2019
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 May 2019
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 26 April 2019
ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 17 April 2019
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 08 March 2019
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปี 2561 22 February 2019
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561 14 February 2019
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกอช.จังหวัดสุพรรณบุรี 30 January 2019