สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 03 January 2020
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 26 December 2019
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานในส่วนราชการ 18 December 2019
คู่มือสมรรถนะหลักระบบแท่ง 30 July 2019
คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร 30 July 2019
คู่มือสมรรถนะข้าราชการประจำตำแหน่ง 30 July 2019
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 June 2019
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก 02 May 2019
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 May 2019
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 May 2019