สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 08 March 2019
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปี 2561 22 February 2019
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561 14 February 2019
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกอช.จังหวัดสุพรรณบุรี 30 January 2019
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2561 10 January 2019
แบบประเมินการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 07 December 2018
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 29 November 2018
หนังสือ มท 0313.4/ว1819 ลว 1 ส.ค.44 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 20 November 2018
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 29 October 2018
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562 29 October 2018