สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง 25 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 22 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 01 September 2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 August 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24 August 2020
รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 14 August 2020
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 07 August 2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 04 August 2020
ประกาศมาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 04 August 2020
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ที่ 707/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 04 August 2020