สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
แผนพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดเก็บรายบได้่ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 January 2019
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 14 January 2019
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 14 January 2019
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก 30 November 2018
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 01 November 2018
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 01 November 2018
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 29 October 2018
ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 29 October 2018
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 26 October 2018
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 26 October 2018