สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
ประกาศ อบต.สนามชัย เรื่อง การยื่นลงทะเบียน (เพิ่มเติม) เพื่อขอรับความช่วยเหลือของประขาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 June 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) 15 May 2020
กำหนดการเปิด-ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปีการศึกษา 2563 14 May 2020
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 12 May 2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเรื่องการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 01 May 2020
กำหนดการเปิด-ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปีการศึกษา 2563 14 February 2020
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 14 February 2020
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 27 January 2020
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด 16 January 2020
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลหนองขาม 16 January 2020