สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
กำหนดการเปิด-ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปีการศึกษา 2563 14 February 2020
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 14 February 2020
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 27 January 2020
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด 16 January 2020
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลหนองขาม 16 January 2020
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 16 January 2020
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16 January 2020
โครงการสร้างวินับให้แก่ผู้ยืมเงิน กยศ. 04 November 2019
การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 04 November 2019
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง 04 November 2019