สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” จำนวน 2 อัตรา

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

 • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่ง
  ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน
  ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
  ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
 • ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

                    ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม–19 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 • เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 • สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย
 • รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

ดังเอกสารที่เเนบพร้อมใบสมัคร