สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเรื่องการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเรื่องการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จึงขอแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบได้ตั้งบแต่วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เอกสารประกอบการยื่น 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรสวัสดิการของรัฐ(กรณีผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐ) 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 4. เอกสารอื่นๆ รายละเอียด

ตามประกาศที่แนบ