สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้ดำเนินการประกาศ เรื่องการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) จากการที่รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) โดยประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนประสบความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว โดยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 บัดนี้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) จำนวน 1782 ครอบครัว ดังรายชื่อตามบัญที่แนบนี้