สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เอกสารฝึกอบรม

Display #
Title Published Date
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 25 December 2018
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ฯ 25 December 2018
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 03 December 2018
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 03 December 2018
หลักสูตรการพาทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมา่ณฯ 03 December 2018
หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 03 December 2018
หลักสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด)ลำดับชั้นในการกำหนดราคาวัสดุในการคำนวณราคากลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคฯ 03 December 2018
หลักสูตร การบริหารการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03 December 2018
หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเตรียมเรียนรู้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 03 December 2018
หลักสูตรเงื่อนไขวิธีการและอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 03 December 2018