สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เอกสารฝึกอบรม

Display #
Title Published Date
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของอปท. 16 November 2018
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวและเครือข่ายในพื้นที่ รุ่นที่1 16 November 2018
หลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง และโครงการสัุมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2018 16 November 2018
หลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง 13 November 2018
หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ 13 November 2018
โครงการฝึกอบรม2562 ท้องถิ่น+ประเทศไทย การเมืองใหม่หลังปฏิรูป 09 November 2018
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ 09 November 2018
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 01 November 2018
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร 01 November 2018
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 01 November 2018