สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เอกสารฝึกอบรม

Display #
Title Published Date
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(3362) 18 December 2019
หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา(3347) 18 December 2019
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ (3329) 18 December 2019
หลักสูตรวิธีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯ(3327) 18 December 2019
หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคม(3317) 18 December 2019
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการการสื่อสาร(3316) 18 December 2019
หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(3315) 18 December 2019
หลักสูตรวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 11 December 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 23 โครงการ 30 January 2019
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 25 December 2018