สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เอกสารฝึกอบรม

Display #
Title Published Date
หลักสูตรวิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน(รูปแบบใหม่) 30 October 2018
หลักสูตรสนทนาวิเคราะห์เจาะลึก แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายจะเดินไปด้วยกันอย่างไร 30 October 2018
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 October 2018
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เพิ่มเติม) 29 October 2018
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 26 October 2018
หลักสูตรเทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันคุณภาพใน(SAR)ที่่่นำไปสู่่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 26 October 2018
หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการเทคนิคการบริหารงานสารบรรณ 26 October 2018
หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บรายได้ 26 October 2018
หลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฝึกสำรวจภาคสนาม และบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 October 2018
โครงการหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 October 2018