สายตรง อบต. โทร. 035-535363

 • รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม

  รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 • อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 • ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

  ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โบราณสถานวัดสนามชัย

  โบราณสถานวัดสนามชัย

  แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย
 • วัดสนามชัย

  วัดสนามชัย

  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย (เดิมชื่อตำบลพิหารแดง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ปี พ.ศ. 1706 สร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลางและทิศตะวันตกมีกำแหงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์ บริวาร ทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม ซ่อมแซมถึง 3 ในสมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ

                                              

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง          จำนวน 10 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

โครงการที่ 1

แบบเลขที่

ราคากลาง

1

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  

26/2554

158,900

 

 

 

 

 

ลำดับ

โครงการที่ 2

แบบเลขที่

ราคากลาง

1.

โครงการติดตั้งกระจกมองทางภายในหมู่ที่ 3

40/2554

12,400

2.

โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลสนามชัย หมู่ที่ 1 – 6

20/2554

344,200

3.

โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบโซนโรงเรียนภายในตำบลสนามชัย หมู่ที่ 2 , 4 , 6

21/2554

88,300

ลำดับ

โครงการที่ 3

แบบเลขที่

ราคากลาง

1.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 340 ข้างบริดสโตน

12/2554

331,300

2.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสนามชัย 5 จากถนนลาดยางถึงบ้าน

นายจอม หมู่ที่ 5

13/2554

312,700

3.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนหัวเกาะหนองแปดค่ำ ถึงสวนนายเทิ้ม หมู่ที่ 6  

14/2554

301,400

4.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหัวถนน 22   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงถนน 340 (เดิม) หมู่ที่ 1

16/2554

246,600

5.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงบ้าน

นางประภาศรี หมู่ที่ 2

18/2554

247,300

6.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3

19/2554

296,600

              

/ผู้มีสิทธิ

- 2 -

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันที่ได้มีการประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันที่มีวงเงินไม่น้อยกว่างานก่อสร้าง วงเงินไม่น้อยกว่างานก่อสร้าง ดังนี้

     3.1 โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า 47,670.-บาท

                        3.2 โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า   133,470.-บาท   (พิจารณาราคารวม)

     3.3 โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้ (พิจารณาราคาเป็นรายโครง)

ลำดับ

โครงการ

วงเงินไม่น้อยกว่า

3.3.1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 340 ข้างบริดสโตน

99,390.-บาท

3.3.2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสนามชัย 5 จากถนนลาดยางถึงบ้านนายจอม หมู่ที่ 5

93,810.-บาท

3.3.3

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนหัวเกาะหนองแปดค่ำ ถึงสวนนายเทิ้ม หมู่ที่ 6

90,420.-บาท

3.3.4

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหัวถนน 22   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงถนน 340 (เดิม) หมู่ที่ 1

73,980.-บาท

3.3.5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงบ้านนางประภาศรี หมู่ที่ 2

74,190.-บาท

3.3.6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3

88,980.-บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  15 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม                     ในวันที่   15 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หากผู้ยื่นซองสอบราคารายใด   ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามวัน เวลา ดังกล่าวจักถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยกำหนดทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่   5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ในวันที่ 19   กันยายน 2554 ยื่นซอง ณ ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

กำหนดเปิดซองสอบราคา ตั้งแต่เวลา 10.35 น.

ในวันที่  20 กันยายน 2554 เปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

/ผู้สนใจ….

 

 

- 3 -

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ในราคาดังนี้

 

ลำดับ

โครงการ

ราคาขายซอง

1.

โครงการที่ 1

500.-บาท

2.

โครงการที่ 2

2,000.-บาท

3.

โครงการที่ 3

 
 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 340 ข้างบริดสโตน

1,500.-บาท

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสนามชัย 5 จากถนนลาดยางถึงบ้านนายจอม หมู่ที่ 5

1,500.-บาท

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนหัวเกาะหนองแปดค่ำ ถึงสวนนายเทิ้ม หมู่ที่ 6

1,500.-บาท

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหัวถนน 22  

   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงถนน 340 (เดิม) หมู่ที่ 1

1,000.-บาท

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงบ้านนางประภาศรี หมู่ที่ 2

1,000.-บาท

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3

1,000.-บาท

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2554 ซื้อได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหาร-ส่วนตำบลสนามชัย

ในวันที่ 19 กันยายน 2554     ซื้อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3554-7121 , 0-3554-7122 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

                                          (นายสล้าง พันธ์สถิตย์)

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  5 / 2554

โครงการที่ 5

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

…………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย”                         มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา เลขที่ 26/2554 ราคากลาง 158,900.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด        1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง                      1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

       1.5 แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการก่อสร้างของ อบต.  

   1.6                    -                 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับที่มีการประกาศสอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 47,670.-บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวกัน โดยตรงกับส่วนราชการโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
 1. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงาน ข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

 1. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้อง ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

/4.2 ผู้เสนอ…

- 2 -

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคารวมของโครงการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคา             ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อย 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา                โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ ราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ          ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข   ในเอกสารสอบราคา

                    4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2554” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554                         .         ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ในวันที่  19 กันยายน 2554   ยื่นซอง ณ ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20  กันยายน 2554   ตั้งแต่ เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของแต่ละโครงการ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง               อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
 • ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การ-บริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/5.5  องค์การ…

- 3 -

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุ ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด   เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 1. การทำสัญญาจ้าง

                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1   เงินสด

6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

                       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา            (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

   องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ               แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน   30   วัน

 1. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.001 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
 1. ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ3   แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                         นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

/10. ข้อสงวนสิทธิ...

 

 

 

- 4 -

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

10.2 การลงนามในสัญญาจะกระทำการได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย แล้วเท่านั้น

10.3 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                             (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น         

(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย              การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.4   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใน เวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5. องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 1. มาตรฐานฝีมือช่าง

                           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

                          11.1                ช่างโยธา                                      

 1. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

(นางสาวอัจฉรา   ไพชยนต์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5 กันยายน 2554

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  6 / 2554

โครงการที่ 2

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

…………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย”                          มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้ (ราคากลางทั้งสิ้น 444,900.-บาท)

 1. โครงการติดตั้งกระจกมองทางภายในหมู่ที่ 3 ตามแบบเลขที่ 40/2554 ราคากลาง 12,400.-บาท
 2. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลสนามชัย หมู่ที่ 1 – 6

ตามแบบเลขที่ 20/2554 ราคากลาง 344,200.-บาท

 1. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบโซนโรงเรียนภายในตำบลสนามชัย หมู่ที่ 3 , 4 , 6

ตามแบบเลขที่ 21/2554 ราคากลาง 88,300.-บาท

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด        1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง                      1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

       1.5 แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการก่อสร้างของ อบต.  

   1.6                    -                 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับที่มีการประกาศสอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 133,470.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวกัน โดยตรงกับส่วนราชการโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
 1. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงาน ข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

/4. การยื่น…

- 2 -

 1. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้อง ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคารวมของโครงการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคา             ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อย 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา               โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ ราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จ         ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ          ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข   ในเอกสารสอบราคา

                    4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2554” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554                         .         ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ในวันที่  19 กันยายน 2554   ยื่นซอง ณ ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20   กันยายน 2554   ตั้งแต่ เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของโครงการ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
 • ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง               อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
  • ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การ-บริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/5.5  องค์การ…

- 3 -

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุ ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด   เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 1. การทำสัญญาจ้าง

                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1   เงินสด

6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

                       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา             (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

   องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ               แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน   30   วัน

 1. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.001 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
 1. ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ3   แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                         นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

10.2 การลงนามในสัญญาจะกระทำการได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย แล้วเท่านั้น

 

/10.3 เมื่อ…

 

- 4 -

 

10.3 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                             (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น         

(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย               การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.4   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใน เวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5. องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 1. มาตรฐานฝีมือช่าง

                           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

                          11.1                ช่างโยธา                                     

 1. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

(นางสาวอัจฉรา   ไพชยนต์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5 กันยายน 2554

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  7 / 2554

โครงการที่ 3

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

…………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย”                          มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้

 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 340 ข้างบริดสโตน กว้าง 4.00 เมตร            ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ 12/2554 ราคากลาง 331,300.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)
 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสนามชัย 5 จากถนนลาดยางถึงบ้านนายจอม หมู่ที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ 13/2554 ราคากลาง 312,700.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
 3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนหัวเกาะหนองแปดค่ำ ถึงสวนนายเทิ้ม หมู่ที่ 6          กว้าง 3.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ 14/2554 ราคากลาง 301,400.-บาท (-สามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
 4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร และบ่อพักขนาด 0.60 x60 เมตร ซอยหัวถนน 22 (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงถนน 340 (เดิม) หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ 16/2554 ราคากลาง 246,600.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
 5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2 (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงบ้านนางประภาศรี หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ 18/2554 ราคากลาง 247,300.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
 6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร              หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ 19/2554 ราคากลาง 296,600.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด        1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง                      1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

       1.5 แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการก่อสร้างของ อบต.  

   1.6                    -                 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับที่มีการประกาศสอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- 2 -

 • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้

ลำดับ

โครงการ

วงเงินไม่น้อยกว่า

3.3.1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 340 ข้างบริดสโตน

99,390.-บาท

3.3.2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสนามชัย 5 จากถนนลาดยางถึงบ้านนายจอม หมู่ที่ 5

93,810.-บาท

3.3.3

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนหัวเกาะหนองแปดค่ำ ถึงสวนนายเทิ้ม หมู่ที่ 6

90,420.-บาท

3.3.4

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหัวถนน 22   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงถนน 340 (เดิม) หมู่ที่ 1

73,980.-บาท

3.3.5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2   (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) ถึงบ้านนางประภาศรี หมู่ที่ 2

74,190.-บาท

3.3.6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำปะซิว 9 หมู่ที่ 3

88,980.-บาท

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวกัน โดยตรงกับส่วนราชการโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

 1. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงาน ข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

 1. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้อง ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคารวมของแต่ละโครงการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคา             ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อย 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา               โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ ราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ          ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข   ในเอกสารสอบราคา

   4.5 ผู้เสนอ...

- 3 -

                    4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2554”                  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554                         .         ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ในวันที่  19 กันยายน 2554   ยื่นซอง ณ ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20   กันยายน 2554   ตั้งแต่ เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของแต่ละโครงการ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง               อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
 • ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การ-บริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุ ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด   เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

/6. การทำ...

- 4 -

 1. การทำสัญญาจ้าง

                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1   เงินสด

6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

                       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา             (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

   องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ               แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน  30   วัน

 1. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.001 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
 1. ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ3   แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                         นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

10.2 การลงนามในสัญญาจะกระทำการได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย แล้วเท่านั้น

10.3 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการ...

- 5 -

                             (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น         

(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย               การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.4   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใน เวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5. องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 1. มาตรฐานฝีมือช่าง

                           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

                          11.1                ช่างโยธา                                     

 1. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

(นางสาวอัจฉรา   ไพชยนต์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5 กันยายน 2554

Add comment


Security code
Refresh