สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สภาพทางสังคม

สภาพทางการศึกษา

โรงเรียนก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  4  แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา   2  แห่ง
ระดับประญาตรี          2  แห่ง

สถาบันองค์กรทางศาสนา

วัด            5   แห่ง
สำนักสงฆ์   1  แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขสภาพตำบลสนามชัย   1  แห่ง  
อัตราการใช้ส้วมและราดน้ำ   ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีจุดตรวจตู้ยามโพธิ์พระยา   1  แห่ง