สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม  ประกอบด้วย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  321 (ถนนมาลัยแมน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340 (สุพรรณบุรี - โพธิ์พระยา)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340 (สุพรรณบุรี - ชัยนาท)
ทางลาดยาง รพช.หมายเลข สพ  5023 (บ้านท่าระหัด - รางกระทุ่ม)
ทางลาดยาง กรมโยธาธิการ (บ้านสนามชัย -ทองรุ้ง)
ทางลาดยาง อบต.สนามชัย (แยก 340 - สนามชัย)
ทางลาดยาง รพช. หมายเลข (ศูนย์ราชการ - วัดปู่บัว)

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน