สายตรง อบต. โทร. 035-535363

หัวหน้าส่วนราชการ

                         
...........................................
นายวชิรวิชญ์  บัวมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 
140x175 images stories member office sanyalak1
นางสัญญลักษณ์  ธนเดโชพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 
 

นางสาวปิยภัทร  ชมภูนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
140x186 images stories member adchala
นางสาวอัจฉรา  ไพชยนต์
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

                       นายโกศล  อำพันทอง                         ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวศากุน  ยิ่งเจริญ  
นักบริหารการศึกษา 6  รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150x181 images stories sanamchai s1 som
นายสมชาย  อารีชม
นักบริหารงานสาธารณสุข 6 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม