สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รายงานการคลัง

Display #
Title Published Date
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส๑(ต.ค.-ธ.ค.) 03 January 2020
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 16 October 2019
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของอบต.สนามชัย สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (สตง.) 11 January 2019
รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 08 November 2018
รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 07 November 2018
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 09 October 2018
ปิดงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 09 October 2018
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 08 October 2018
รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 08 October 2018
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 14 November 2017