สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 22 April 2019
เผยแพร่แผนจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 19 April 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 April 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงซอยดงมะม่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2562 17 April 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีตจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่101/2562 09 April 2019
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเทคอนกรีต จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 101/2562 09 April 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 14 March 2019
ประผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุขบริเวณตรงข้ามสะพาน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/252 14 March 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข บริเวณตรงข้ามสะพาน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 14 March 2019
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเทิ้ม ถึงคลองดอนโพ พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 604/2562 14 March 2019