สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการดาดคอนกรีตคลองดอนโพ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ 22 May 2020
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหัวถนน 12 หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 02/2563 22 May 2020
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) 20 May 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย(โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๙/๒๕๖๓, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตโดยปูผิว PMA (Polymer Modified Asphal 15 May 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ 15 May 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย (โครงการเสริมดินถนนลูกรังบดอัดแน่นวัดปู่บัวถึงวัดโพธิ์เจริญ พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ,โครงการเสริมด 15 May 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม(ร้านโก๊ะข้าวต้ม) ถึงคันคลอง ท่าโขลง หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๖/๒๕๖๓ ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 May 2020
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๙/๒๕๖๓ ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยปูผิว PMA (Polymer Modified Asphalt) ทับหน้าชื่อสายทาง สพ ๔๐๘๒ บ้านดอนกลาง (สนามชัย-ดอน 12 May 2020
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12 May 2020