สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพุด หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๒/๒๕๖๓ ณ ซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพุด หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 10 August 2020
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้างนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่6 ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 August 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบล็อกตัวหนอนภายในสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 August 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 August 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบล๊อคตัวหนอนภายในสนามบินเฮลิคอปเตอร์ 04 August 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ 23 July 2020
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพุด หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ 402/2563 22 July 2020
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารอเนก ประสงค์ดอนชะครามหมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 22 July 2020
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารอเนก ประสงค์ดอนชะครามหมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 22 July 2020