สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึง ถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562 08 July 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึง ถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562 08 July 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562 08 July 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562 08 July 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคลองดอนโพถึงบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 602/2562 04 July 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคลองดอนโพถึงบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 602/2562 04 July 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคลองดอนโพถึงบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 602/2562 04 July 2019
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดลอกคลองดอนโพถึงบ้านนายจำนง บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2562 02 July 2019
ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองดอนโพถึงบ้านนายจำนง บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 02 July 2019
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดอนโพถึงบ้านนายจำนง บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2562 02 July 2019