สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓

ราคางบประมาณ 1,283,600.- บาท ราคากลาง 1,283,900.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

                   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (doc01386420200729114333.pdf)doc01386420200729114333.pdf[ ]2445 kB

Add comment


Security code
Refresh