สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำปะซิว 9 ผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 05/256

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำปะซิว 9 ผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 05/2563

ราคางบประมาณ 588,900.- บาท ราคากลาง 575,700.- บาท จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้

                   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (doc10579420200910152534.pdf)doc10579420200910152534.pdf[ ]2621 kB

Add comment


Security code
Refresh