สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1     

 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563 ราคางบประมาณ 1,200,000.- บาท ราคากลาง 1,264,800.- บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

Add comment


Security code
Refresh