สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองสำโรงต่อจากถนน คสล.เดิมถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองสำโรงต่อจากถนน คสล.เดิมถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

               บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเกษตร ก่อสร้าง       เสนอราคาเป็นเงิน   536,0๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บำรุงดิน                 เสนอราคาเป็นเงิน   564,000.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิณณวัฒน์ การโยธา      เสนอราคาเป็นเงิน   549,900.-บาท

                   บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด                       เสนอราคาเป็นเงิน   479,000.-บาท

               ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  จึงประกาศให้ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Add comment


Security code
Refresh