สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมปากบ่อพัก คสล. พร้อมเสริมดินลงหินคลุกไหล่ทาง ซอย16 หมู่ที่1 ตามแบบแปลนเลขที่101/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 March 2020
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมปากบ่อพัก คสล. พร้อมเสริมดินลงหินคลุกไหล่ทาง ซอย16 หมู่ที่1 ตามแบบแปลนเลขที่101/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 March 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากลำรางสาธารณประโยชน์ถึงที่นานายธันญา ใจประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากลำรางสาธารณประโยชน์ถึงที่นานายธันญา ใจประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2020
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการเสริมปากบ่อพัก คสล. พร้อมเสริมดินลงหินคลุกไหล่ทาง ซอย16 หมู่ที่1 ตามแบบแปลนเลขที่101/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 405/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 March 2020
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 405/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 March 2020
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูน้ำจากบ้านนายเฉลิม พรหมมาตร ถึงบ้านนางอุบล พลายบุญ หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 March 2020
เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการขุดลอกคูน้ำจากบ้านนายเฉลิม พรหมมาตร ถึงบ้านนางอุบล พลายบุญ หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 501/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 March 2020