สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่2) 14 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2โครงการ 14 November 2017
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 14 November 2017
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 14 November 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 14 November 2017
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 14 November 2017
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 14 November 2017
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14 November 2017
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในโบราณสถานวัดสนามชัย 14 November 2017
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ดอนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสนาม 14 November 2017