สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 27 November 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากทางแยก 340 - เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561 27 November 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชัยทองรุ้ง หมู่ที่ 5 แบบแปลนเลขที่ 501/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)มบัติ ดังต่อไปนี้ 27 November 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชัยทองรุ้ง หมู่ที่ 5 แบบแปลนเลขที่ 501/2561 27 November 2018
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ - บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561 26 November 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - บ้านนางสาวรัชนีวรรณ สุขพันธ์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3,4 และหมู่ 5 แบบแปลนเลขที่ 405/2561 26 November 2018
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกถนน 340 - เขตเทศบาลเมืองโดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 404/2561 26 November 2018
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการ ถึงหน้าวัดปู่บัว หมู่ 1 แบบแปลนเลขที่ 103.1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2018
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการ ถึงหน้าวัดปู่บัว หมู่ 1 แบบแปลนเลขที่ 103.1/2561 26 November 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการถึงหน้าวัดปู่บัว หมู่ที่ 1 แบบแปลนเลขที่ 103.1/2561 26 November 2018