สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดอนชะคราม หมู่ที่ 6 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

ราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ ๙๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ จึงขออนุมัติใช้ราคาตามข้อบัญญัติในการดำเนินการครั้งนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

Attachments:
Download this file (doc03784420180326165433.pdf)doc03784420180326165433.pdf[ ]276 kB

Add comment


Security code
Refresh