สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่  5

(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ 32,000 บาท ราคากลาง 30,700 บาท เนื่องจากราคากลางต่ำกว่าราคางบประมาณตามข้อบัญญัติ

จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับการดูแลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

Add comment


Security code
Refresh