สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี วัสดุ         เสนอราคาเป็นเงิน  30,500.-บาท

2. บริษัท อมรพนธ์ จำกัด                  เสนอราคาเป็นเงิน   30,700.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารในใบเสนอราคาครบถ้วน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3) ข้อ78 ข้อ 79 ข้อ 81 จึงประกาศให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี วัสดุ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Add comment


Security code
Refresh