สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 08.30 น.-16.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 แต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอำนวย - คลองท่าโขลง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตำบลสนามัชย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

Attachments:
Download this file (doc03895620180706112527.pdf)doc03895620180706112527.pdf[ ]327 kB

Add comment


Security code
Refresh