สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เผยแพร่ การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (doc04408320180905125111.pdf)doc04408320180905125111.pdf[ ]443 kB

Add comment


Security code
Refresh