สายตรง อบต. โทร. 035-535363

รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว1500 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และการกระจายงาน

ออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงาน ตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ผด.1.pdf)ผด.1.pdf[ ]6772 kB
Download this file (ผด.2.pdf)ผด.2.pdf[ ]6358 kB
Download this file (ผด.5.pdf)ผด.5.pdf[ ]2623 kB

Add comment


Security code
Refresh