สายตรง อบต. โทร. 035-535363

รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว1500 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และการกระจายงาน

ออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงาน ตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ