สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนจากทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนโพ - บ้านนายเสน่ห์ โดยปูพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 6 แบบแปลนเลขที่ 606/2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดโอกาศโดยการเปิดเผย ณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (doc05168020181130152346.pdf)doc05168020181130152346.pdf[ ]735 kB

Add comment


Security code
Refresh