สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2

ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

 

โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลองยายสุ่มถึงบ้านนายฉลอง เรือนทอง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 204.1/2561

จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไชยอนันต์เพาเวอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 134,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh