สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562                 

ราคางบประมาณ 37,600.- บาท ราคากลาง 40,100.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

                     เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Add comment


Security code
Refresh