สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชณัฐกานต์ก่อสร้าง 62 โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 37,600.-บาท(สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh