สายตรง อบต. โทร. 035-535363

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึง ถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึง ถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 ตามแบบแปลนเลขที่ 206/2562

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชณัฐกานต์ ก่อสร้าง 62     เสนอราคาเป็นเงิน   37,6๐๐.-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชณัฐกานต์ ก่อสร้าง 62 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Add comment


Security code
Refresh