สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย)

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

1. โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำเลียบถนนคสล. ซอยสำปะซิว 9 พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2562 ข้อบัญญัติตั้งไว้ 24,800.-บาท ราคากลาง 23,700.- บาท

จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้                                                 

2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเริ่มจากบริเวณไร่นางศรีนวล เอี่ยมสกุล ถึงบริเวณไร่นางสมบัติ พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 จุด ตามแบบแปลนเลขที่ 205.1/2562                  

ข้อบัญญัติตั้งไว้ 37,000.- บาท ราคากลาง 41,600.- บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ 

3. โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำเลียบถนน (340) พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 305.1/2562 ข้อบัญญัติตั้งไว้ 23,900.-บาท ราคากลาง 23,200.- บาท จึงขออนุมัติ ใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้  

                     เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่        14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (doc08136720190806160727.pdf)doc08136720190806160727.pdf[ ]3707 kB

Add comment


Security code
Refresh