สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย)                            

  1. โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำเลียบถนนคสล. ซอยสำปะซิว 9 พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 304/2562
  2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเริ่มจากบริเวณไร่นางศรีนวล เอี่ยมสกุล ถึงบริเวณไร่นางสมบัติ พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 จุด ตามแบบแปลนเลขที่ 205.1/2562                  
  3. โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำเลียบถนน (340) พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเลขที่ 305.1/2562                   

                   บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดดังนี้

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชณัฐกานต์ ก่อสร้าง 62     เสนอราคาเป็นเงิน   85,0๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรวรรณ ก่อสร้าง 62     เสนอราคาเป็นเงิน    83,9๐๐.-บาท

               ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรวรรณ ก่อสร้าง 62 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Attachments:
Download this file (doc08136820190806160749.pdf)doc08136820190806160749.pdf[ ]339 kB

Add comment


Security code
Refresh