สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562 ราคางบประมาณ 341,800.-บาท        

ราคากลาง 373,500.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

               เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Add comment


Security code
Refresh