สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประกาศผลการคัดเลือกผ้ประกอบการ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเลขที่ 502/2562  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์       เสนอราคาเป็นเงิน   340,000.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโฮม ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน   390,000-บาท

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คณาโรจน์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Add comment


Security code
Refresh