สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหัวถนน 12 หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 02/2563

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหัวถนน ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
               โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหัวถนน ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เอกภัทร ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh