สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

แจ้งผลการคัดเลือก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย (โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 09/2563,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยปูผิว PMA  (Polymer Modified Asphalt) ทับหน้าชื่อสายทาง สพ 4082 บ้านดอนกลาง (สนามชัย-ดอนกลาง) หมู่ที่ 5  เริ่มจากทางแยกถนน 340 – หน้าโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 10/2563)  ราคางบประมาณ 6,667,400.- บาท ราคากลาง 6,421,000.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

               บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลน     เลขที่ 09/2563                   

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง             เสนอราคาเป็นเงิน   1,199,0๐๐.-บาท

                   บริษัท จักรวาล 42 จำกัด                                       เสนอราคาเป็นเงิน   1,351,2๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วน จำกัด ราชศักดิ์ โยธา           เสนอราคาเป็นเงิน   1,780,0๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วน จำกัด สันติมิตร ก่อสร้าง        เสนอราคาเป็นเงิน   1,733,4๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนา ก่อสร้าง     เสนอราคาเป็นเงิน   1,143,8๐๐.-บาท

  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยปูผิว PMA  (Polymer Modified Asphalt) ทับหน้าชื่อสายทาง สพ 4082 บ้านดอนกลาง (สนามชัย-ดอนกลาง) หมู่ที่ 5  เริ่มจากทางแยกถนน 340 – หน้าโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 10/2563)                            

                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง             เสนอราคาเป็นเงิน   3,200,0๐๐.-บาท

                   บริษัท จักรวาล 42 จำกัด                                       เสนอราคาเป็นเงิน   2,949,8๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วน จำกัด ราชศักดิ์ โยธา           เสนอราคาเป็นเงิน   4,440,0๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วน จำกัด สันติมิตร ก่อสร้าง        เสนอราคาเป็นเงิน   3,327,9๐๐.-บาท

                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนา ก่อสร้าง     เสนอราคาเป็นเงิน   2,580,5๐๐.-บาท

 

ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนา ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ดำเนินการ           ตามโครงการดังกล่าวต่อไป 

Add comment


Security code
Refresh