สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 February 2020
แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง 19 February 2020
แจ้งเวียนขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 14 February 2020
แจ้งเวียคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 07 February 2020
แจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 05 February 2020
แนวทางการสร้างอาคารอเนกประสงค์บนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด 04 February 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 21 January 2020
ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 17 January 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 19 December 2019
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 17 December 2019