สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 11 August 2020
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 August 2020
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "กฎหมายเบี้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "เยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านทุจริต" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020
รายละเอียดโครงการต่อต้านการทุจริต(ส่วนที่3) 15 July 2020
มาตรการป้องกันการรับสินบน 15 July 2020
รายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) 14 July 2020
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 14 July 2020