สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 October 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 28 September 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 09 September 2020
ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 03 September 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 11 August 2020
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 August 2020
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "กฎหมายเบี้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "เยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านทุจริต" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ" ปีงบประมาณ 2562 17 July 2020