สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 09 October 2018
รายงานสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 October 2018
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 03 August 2018
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ"กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต" 16 July 2018
แผ่นพับ ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ 04 July 2018
คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 13 June 2018
แผ่นผับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 11 June 2018
แผ่นผับวินัยและการรักษาวินัย 11 June 2018
แผ่นผับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11 June 2018
รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผน ป.ป.ช ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 June 2018