สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 17 January 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 19 December 2019
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 17 December 2019
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน 06 December 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 06 December 2019
รายงานสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 November 2019
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 18 November 2019
รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 November 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 15 November 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง 04 October 2019