สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
ขออนุญาตเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 15 May 2020
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดทำข่าย สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 15 May 2020
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered 15 May 2020
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 15 May 2020
ี่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (เดือนตลุาคม ๒๕๖๒-เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 01 May 2020
รายงานผลการดำเนินโครงการ "การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ" ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 April 2020
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 27 April 2020
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๒-เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 27 April 2020
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) 27 April 2020
รายงานสถิติผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 17 April 2020