สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีหนังสือที่ สพ 0023.6/ว265 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียนการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540