สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทรัพย์ บังคับภาษี และขายทอดตลาดทรัพย์สิน