สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
แจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 16 April 2020
แจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 March 2020
แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 23 March 2020
แจ้งเวียนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 11 March 2020
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 February 2020
แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง 19 February 2020
แจ้งเวียนขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 14 February 2020
แจ้งเวียคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 07 February 2020
แจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 05 February 2020
แนวทางการสร้างอาคารอเนกประสงค์บนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด 04 February 2020