สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 04 October 2019
กฎบัตร และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 24 September 2019
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทรัพย์ บังคับภาษี และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 24 September 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 08 August 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 05 August 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต มาตรา 100 และมาตรา 103 19 July 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 05 July 2019
แนวทางการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 04 July 2019
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย" ปีงบประมาณ 2561 03 July 2019
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "เยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจิรต" ปีงบประมาณ 2561 03 July 2019