สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ" ปีงบประมาณ 2561 03 July 2019
รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผน ป.ป.ช ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02 July 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 June 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 June 2019
เผยแพร่คำแนะนำและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 10 May 2019
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ 02 May 2019
กำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 29 March 2019
แนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 March 2019
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 18 March 2019
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 February 2019