สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
แนวทางและวิธีการดำเนินในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 25 December 2018
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 06 December 2018
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 30 November 2018
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนปัญหาเมือง (Traffy Fondue) 30 November 2018
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 26 November 2018
แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 14 November 2018
ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 02 November 2018
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 October 2018
รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 09 October 2018
รายงานสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 October 2018