สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
แผ่นผับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11 June 2018
รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผน ป.ป.ช ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 June 2018
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 May 2018
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 29 November 2017
คู่มือร้องเรียน 29 November 2017
แผน ปปช ปี 2560 29 November 2017
แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน 29 November 2017
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 29 November 2017
ประกาศนโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 29 November 2017
บันทึกรายงานร้องเรียนปี60 29 November 2017