สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองคลัง

Display #
Title Published Date
เรื่อง ขอส่งงบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 08 July 2020
เรื่องรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 June 2020
รูปติดประกาศเรื่อง รายงานเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 02 April 2020
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 01 April 2020
การจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอีเล็กทรอนิกส์ 19 March 2020
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 December 2019
test 29 November 2019
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 21 November 2019