สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองคลัง

Display #
Title Published Date
เรื่อง งบการเงินแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 02 September 2020
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 28 August 2020
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 25 August 2020
เรื่อง ขอส่งงบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 03 August 2020
เรื่อง ขอส่งงบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 08 July 2020
เรื่องรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 June 2020
รูปติดประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคุลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการสำหรับภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเรียกเก็บ 30 April 2020
รูปติดประกาศเรื่อง รายงานเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 02 April 2020
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 01 April 2020
การจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอีเล็กทรอนิกส์ 19 March 2020