สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์การใช้เเอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 16 April 2020
เเนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ที่ไม่ใชสถานพยาบาล 16 April 2020
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 16 April 2020
คำเเนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้เล้ว 16 April 2020
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานต่างๆ 15 April 2020
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 15 April 2020
สรุปผลการประชุมเรื่องโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร 13 April 2020
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 เเละครั้งที่ 12/2563 08 April 2020
มาตรการป้องกัน เเละลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโรคโคโรนา เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 07 April 2020
จัดทำเเผนค้นหา เฝ้าระวัง เเละป้องกันโรค กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯเเละปริมณฑล 07 April 2020