สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 November 2019
การประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 November 2019
จัดทำเเผนความต้องการรายการครุภัณฑ์(รถขยะ) 18 November 2019
การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดเเละค้าของเก่า 18 November 2019
แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์2559 15 November 2019
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 15 November 2019
ความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก 15 November 2019
ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 08 November 2018
10 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก 05 July 2018
10 วิธีใช้น้ำทีี่บ้านอย่างคุ้มค่า 05 July 2018