สายตรง อบต. โทร. 035-535363

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ใน อบต.สนามชัย


1. สำนักปลัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ประกอบด้วย

งานบริหารทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกฎหมายและคดี
งานนโยบายและแผน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ส่วนการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สิน   ประกอบด้วย

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. ส่วนโยธา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา  การสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
งานก่อสร้าง

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา งานศาสนา  ประเพณีวัฒธรรม กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย

งานบริหารการศึกษา
งานกิจการโรงเรียน
งานส่งเสริมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรรม

5. ส่วนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ประกอบด้วย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานควบคุมโรค
งานบริการสาธารณสุข
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม