สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยได้กำหนดวันฉีดวัคซีนดังนี้ 

1 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 วัดปู่บัว  

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 3 วัดสำปะซิว

2 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 10.30 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านมั่นคง  

                  เวลา 10.30 น.- 12.00 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 4 บ้านคลองโพ

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 4 ร.ร.บรรหารฯ4

3 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 อบต.สนามชัย  

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 2 ศูนย์ กศน. กิโลแปด

7 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ร.ร.บ้านดอนโพ 

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 6 บ้านดอนชะคราม

8-9 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.     สถานที่ดำเนินการเก็บตก บ้าน วัด และโบราณสถานวัดสนามชัย 

                  

Last modified on Friday, 27 April 2018 12:55
Rate this item
(0 votes)
back to top